ანტიკრიზისული მართვა

ანტიკრიზისული მენეჯმენტი და კრიზისული კომუნიკაციების მართვის მეთოდები 

 

პირველი რაც ხშირ შემთხვევაში კომპანიაში კრიზის დროს ვითარდება ეს არის სპონტანურობა. 

მოტივირებული მენეჯემრები საფრტხის არსებობის შემთხვევაში წინასწარ დებენ ანტიკრიზისულ 

სტრატეგიებს და ქმნიან სცენარებს, აძლიერებენ კადრებს.

 

კრიზისის დადგომას წინ უსწრებს რიგი ფაქტორები, ხშირ შემთხვევებში მაშინ იღებენ სტარტს, 

როცა კრიზისი უკვე დამდგარია. 

 

რა ხერხებით ხდება ანტიკრიზისული კამპანიის დაგეგმვა? 

 

რა მხარდაჭერა არის საჭირო კრიზისის იდენტიფიცირების დროს?

•სამუშაო ჯგუფის შექმნა და ფუნქციების გადანაწილება

•ძირითადი ქმედებების დროში დაგეგმვა

•ვითარების მიზეზების იდენტიფიკაცია

•მესიჯ ბოქსების შექმნა

•ძირითადი შეტყობინებების გენერირება

•პირველი პირის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა

•კვლევები და გასაუბრებები

•გარე ფაქტორების შეფასება

•პერსონალის დატრენინგება

•მედია მასალების შემუშავება და არასასურველი მესიჯების კომუნიკაცია

•დროის ინტერვალში შედეგის ანალიზი