ფინანსური მენეჯმენტი არაფინანსისტებისთვის

მეწარმემ საწყის ეტაპზე ბიზნეს უნარ-ჩვევების გარდა აუცილებელია გაერკვეს იურიდიულ საკითხებში, ვინაიდან ფინანსური და საკანონმდებლო გარემო ბიზნესის პლათფორმის უმნიშვნელოვანესი ბერკეტია. 

 

როგორ ვიურთიერთობოთ ფინანსურ ინტიტუტებთან? ფინანსური სტრატეგიის შემუშავება და ბიუჯეტირება ყველა ორგანიზაციაში დაფუძნებისთანავე ხდება. 

 

ფინანსების მართვა მოიცავს, როგორც ფინანსური დაგეგმვას, რესურსების გადანაწილებას და კოეფიციანტების შეფასებას ასევე ბუღალტრულ აღრიცხვას. ეს ფინანსიტების საქმე, თუმცა ფინანსური პროცედურების ცოდნა ნებისმიერ თანამშრომელს დაეხმარება ფინანსური დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ურთიერთობის ან საკუთარი კომპანიის ფინანსების მართვის დროს. 

 

მეწარმეს მუდმივი კონტროლის ქვეშ უნდა ჰყავდეს თანამშრომელი, რომელიც განაგებს ბიუჯეტს, შემოსავლებს, გადარიცხვებს, საბანკო მანიპულაციებს, სამეურნეო ხარჯებს და ნაშთებს, რათა შეინარჩუნოს ფინანსური მდგრადობა.

 

ნებსიმიერი ორგანიზაცია უნდა აკმაყოფილებდეს საგადასახადო სისტემასთან სამართლებრივ ნორმებს, ასევე უნდა ფლობდეს მისი, როგორც გადამხდელის უფლებებს.

 

მეწარმის თუ კომპანიის ტოპ მენეჯერის ფუნქციებში, მნიშვნელოვანი ადგილი უნდა ეჭიროს სახელშეკრულებო პოლიტიკას, როგორც შრომით ასევე საგარეო ხელშეკრულებებს.

 

იმისათვის, რომ ინვესტორებთან მოახდინოთ სწორი ბიუჯეტირება და კაპიტალის ოპტიმიზაცია კანონის ფარგლებში,

მოისმინეთ ჩვენი ლექცია - ფინანსები და ბიუჯეტირება არაფინანსისტებისთვის

 

გახსოვდეთ, წარმატების მისაღწევად უნდა იცოდეთ კანონი და იყოთ ფინანსურ მანიპულაციებში გამჭირვალე.