საკანონმდებლო გარემო მეწარმეთათვის

კანონი მეწარმეთა შესახებ აწესრიგებს და არეგულირებს ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის იურიდიულ ნაწილს.

ვისაც სურს დაიწყოს ან განავითაროს საკუთარი ბიზნესი, (შპს, ი/მ, ს.ს) გახდეს წარამტებული მეწარმე, ეკონომიკური 

თვალსაზრისით აუცილებელია ფლობდეს სამეწარმეო კოდექსის ძირითად საკითხებს.

სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებამ, საინვესტიციო გარემოს ლიბერალიზაციამ გააჩინა თანამედროვე სტანდარტების 

მოთხოვნა და სამეწარმეო სამართალთან ერთად გადაიხედა სარეგისტრაციო, სალიცენზიო და საგდასახადო კოდექსი, 

დღეისათვის საქართველოში სამეწარმეო რეფორმები გერმანულ სტანდრტებთან არის მიახოებული.

როგორ რეგულირდება საწესდებო კაპიტალი პარტნიორტა შორის? პარტნიორების ურთიერთობის დარეგულირება 

თავისუფალია, მაგრამ ინდუსტრიული მადის აღძვრა, ამბიციები, გაუმჭირვალობა, გულუპყვრილობა ხშირ შემთხვევაში 

ანგრევს პარტნიორთა ურთიერთ შეთანხმებებს და ჩნდება პრობლემები.

დღეს ძნელია არაა დასვა დიაგნოზი, თუ რატომ ვერ თანმხდებიან პარტნიორები ბიზნესის სხვადასხვა ეტაპებზე. 

რაში მდგომარეობს ძირითადად პრობლემები?

სწორედ პრობლემბის ასაცილებლადაა მნიშვნელოვანი ოქროს წესების ცოდნა, რომელიც ბიზნესის კეთების 

საწყის ეტაპზე აუცილებლად დაგეხმარებათ. სხვა შემთხვევაში უნდა მიმართოდ იურისტს და გაიღოთ ხარჯები.

რას ნიშნავს წილი? კრედიტორები და კონტრაქტორები, სანოტარო და სახელშეკრულებლო რეფორმები? როგორ უნდა 

განახორციელოდ ინვვესტიცია ზედმეტი შეცდომების გარეშე? ამ და სხვა მნიშვნელოვან იურიდიულ საკითხებზე 

მოისმინეთ ჩვენი სალექციო კურსის ერთ ერთი თემა "ბიზნესი და საკანონმდებლო გარემო".